Покажи брой 
Заглавие Посещения
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 125
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 288
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 290
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 154
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 14847
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 1650
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1216
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 1484
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 6902
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 4160
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 1399
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 1548
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 1871
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 1614
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 1865
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 7533
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 2503
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2307
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2022
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 2493
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 3459
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 3816
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 14014
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 4371
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 4851
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 5253
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 3182
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 12089
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 7945
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 5086
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 2579
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 8373
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 4260
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4045
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 4656
Закон за стоковите борси и тържищата 4351
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 2680
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 3346
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 7306
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 5256
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 2820
Правила за прилагане на ГФО 7981
Правила за изтовяне на ГФО 4601
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 7449
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 3730
Как се облага през 2012 г. д 2234
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 4899
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4258
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 2670
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 6060
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3000
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3311
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 3825
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1473
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 9256
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 2972
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free