Покажи брой 
Заглавие Посещения
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 215
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 406
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 393
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 247
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 15607
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 1752
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1298
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 1615
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 7151
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 4333
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 1507
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 1666
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 1969
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 1702
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 1960
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 7691
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 2595
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2389
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2113
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 2572
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 3566
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 3961
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 14644
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 4492
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 5010
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 5404
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 3291
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 12335
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 8054
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 5228
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 2658
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 8497
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 4374
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4136
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 4763
Закон за стоковите борси и тържищата 4451
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 2772
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 3474
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 7492
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 5393
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 2916
Правила за прилагане на ГФО 8109
Правила за изтовяне на ГФО 4723
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 7564
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 3829
Как се облага през 2012 г. д 2319
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 5016
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4365
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 2752
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 6207
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3096
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3405
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 3924
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1514
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 9365
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 3054
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free