Покажи брой 
Заглавие Посещения
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО 384
Коментар на промените в ЗКПО за 2018 и 2019 г. 641
Коментар на някои от промените в ЗДДФЛ за 2018 и 2019 г. 598
Коментар на някои от промените в ЗДДС за 2019г. 465
Отчитане на разходите за лично ползване - ново разглеждане 16862
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2017 г. 1941
Коментар на промените в ЗКПО за 2017 г. 1465
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2017 г. 1876
Коментар на промените в ЗКПО, свързани с разходите за лично ползване 7544
Коментар на новия Закон за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. 4616
Коментар на промените в бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2016 г. 1727
Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой, в сила от 01.01.2016 г. 1890
Коментар на промените в ЗДДС за 2016 г. 2147
Коментар на промените в ЗДДФЛ за 2016 г. 1877
Коментар на промените в ЗКПО за 2016 г. 2130
Деклариране на взаимоотношения със свързани лица през 2015 г. 7972
Коментар на някои от промените на ЗДДФЛ за 2014 и 2015 г. 2760
Коментар на някои от промените в ЗКПО за 2014 и 2015 г. 2557
Коментар на някои от промените на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2015 г. 2286
Коментар на някои от промените на Закона за бюджета на ДОО и КСО, в сила от 01.01.2015 г. 2731
Коментар на някои от промените в КСО и бюджета на ДОО и ДОПК за 2014 г. 3765
Коментар на промените, свързани с Касовата отчетност по ЗДДС 4212
Промени, свързани с продажби по чл.163а на отпадъци и зърнени и технически култури, приложение 2 от ЗДДС 15788
Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 г. 4699
Промените на ЗДДС, отнасящи се за продажбите на зърнени и технически непреработени култури 5287
Коментар на промени в ЗДДС, в сила от 2014 г., свързани с продажбите на зърнени култури 5708
Съобщение от сайта на НАП за промените на ЗДДС, свързани с продажбите на зърнени култури 3493
Примери, свързани с месечни авансови вноски на корпоративен данък 12863
Таблица за срокове за плащане и срокове на деклариране през 2013 г. 8239
Коментар на някои от промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. 5510
Информация от страницата на НАП Нови кодове за вид плащане за 2013 г. 2799
Коментар на промените в ЗКПО в сила от 01.01.2013 г. 9394
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г. 4593
Коментар на някои от промените в КСО и ЗЗО 4320
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2013 г. 4934
Закон за стоковите борси и тържищата 4645
Промени в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 2930
Законна лихва за просрочени задължения от 01,07,2012 г. 3689
Дължат ли здравноосигурителни вноски лица, които получават доход само от наем и не са осигурени на друго основание 7806
ПРОМЕНИ В ППЗДДС 5620
Решение № 5 от 5 април 2012 г. на Конституционен съд 3071
Правила за прилагане на ГФО 8373
Правила за изтовяне на ГФО 4982
Облагане за земеделските производители през 2011 г. 7799
Как се облага през 2012 г. дохода от наем на имущество в режим на етажна собственост? 4000
Как се облага през 2012 г. д 2476
Коментар на промените на ЗДДС за 2012 г. 5222
Коментар на промените в КСО и бюджета на ДОО, НЗОК и ЗЗО за 2012 г. 4588
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък 2907
Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.99/16.12.11 г. 6440
Промени в ЗКПО - бр. 99 от 16.12.2011 г. 3251
Промени в Закона за счетоводството – ДВ бр. 99/16.12.2011 г. 3573
Коментар на някои от текстовете на ЗДБ за 2012 г. 4105
Промени във валутния закон – ДВ бр. 96/06.12.2011 г. 1603
Годишна корекция на ползвания данъчен кредит по чл.73 от ЗДДС 9577
Промени в Закон за мерките срещу изпирането на пари 3182
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free