Коментар на някои от текстовете на ЗДБ  за 2012 г.         

    

§ 100 от ПЗР
Законът влиза в сила от 1 януари 2012 г., с изключение на § 76, който влиза в сила от 15 декември 2011 г.
§ 5 от ПЗР
Коефициентът за изчисляване на месечните авансови вноски за корпоративен данък по ЗКПО е 1,1.
§ 19 от ПЗР
Държавните и общински предприятия и ТД с държавно или общинско участие, които отдават под наем недвижими имоти, дължат 50 % от наема, съответстващ на държавното или общинско участие, в републиканския бюджет.  Едноличните търговски дружества прилагат чл.105 от ЗЛЗ.
Дължимите суми се внасят в 10-дневен срок от всяко получаване на суми по наемен договор.
§ 10 от ПЗР
Запазват се размерите на помощите по Закона за семейните помощи за деца.
- Ал.1 Средномесечния доход по чл.4 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) е 350 лв.
- Ал.2 Месечните помощи за деца по чл.7, ал.1 от ЗСПД са 35 лв. за всяко дете.
- Ал. 3 При едновременно раждане на две или повече деца за всяко от тях се изплаща 150% от горния размер.
- Ал.4 Еднократната помощ за бременност по чл.5а от ЗСПД е 150 лв.
- Ал.5 Еднократната помощ за раждане на живо дете по чл. 6, ал.2 от ЗСПД е: за първо дете – 250 лв., за второ дете – 600 лв., за трето и всяко следващо дете – 200 лв.
- Ал. 6 Допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и повече процента до навършване на две години  по чл.6, ал.6 от ЗСПД е 100 лв.
- Ал. 7 Месечната помощ за отглеждане на дете до 1 година по чл.8, ал.1 от ЗСПД е 100 лв.
- Ал.8 Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а от Закона за семейни помо­щи за деца за 2012 г. е 1200 лв. за всяко дете.
- Ал.9 Размерът на еднократната помощ по чл. 8в от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 2880 лв.
- Ал.10 Размерът на месечната добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца за 2012 г. е 189 лв.
§ 58 от ПЗР
(1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала и държавните и общински лечебни заведения по чл. 26 и 26а от Закона за лечебните заведения въз основа на едногодишни договори за дейности, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет или чрез трансфер от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.
(2) Извън случаите по ал. 1 Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за оказана медицинска помощ при спешни състояния, за които е предвидено със закон или друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и критерии, определени в методиката по ал. 1.
(3) В едномесечен срок от приемането на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. министърът на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения за болнична помощ по ал. 1 и 2.
(4) Договорите по ал. 3 са едногодишни и общата им стойност не може да надхвърля утвърдените за дейностите по ал. 1 и 2 средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2012 г., в т. ч. и средствата от трансфера от бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
(5) Предоставяните от бюджета средства за погасяване на задължения на държавни лечебни заведения – търговски дружества, и лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се отразяват като увеличение на капитала им. Капиталът на лечебното заведение се увеличава със стойността на предоставените от бюджета средства за погасяване на задължения на съответното държавно лечебно заведение или лечебно заведение със смесено държавно и общинско участие в капитала, като държавата записва нови дялове/акции.
(6) В случаите по ал. 5 не се прилагат разпоредбите на Търговския закон и устава/дружествения договор за увеличаване на капитала на дружеството и за свързаната с това промяна на устава/дружествения договор. Промените се извършват само с подаване на заявление до Търговския регистър от министъра на здравеопазването или оправомощено от него лице.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free