Облагането в 2011 г. на земеделските производители поражда множество въпроси, тъй като има особености, отнасящи се за физическите лица (ФЛ), регистрирани като земеделски производители (ЗП).

 

            Тези лица се разделят на 3 групи: регистирани по ЗДДС; нерегистрирани по ЗДДС, които са избрали да се облагат по чл.26 от ЗДДФЛ и нерегистрирани по ЗДДС, които не са избрали да се облагат по чл.26 от ЗДДФЛ.


Облагане за земеделските производители за доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция за 2011 г.
                            Облагането в 2011 г. на земеделските производители поражда множество въпроси, тъй като има особености, отнасящи се за физическите лица (ФЛ), регистрирани като земеделски производители (ЗП).
            Тези лица се разделят на 3 групи: регистирани по ЗДДС; нерегистрирани по ЗДДС, които са избрали да се облагат по чл.26 от ЗДДФЛ и нерегистрирани по ЗДДС, които не са избрали да се облагат по чл.26 от ЗДДФЛ.
Поради тази причина в таблицата по-долу сме представили облагането на видовете земеделски производители за доходите им от производството на непреработена растителна и животинска продукция.
           

Вид земед. производ.

Облагане по:

Формиране на резултат на база:

Преобразуване на резултата по правилата на:

ГДД  и при-ложения

Данъчна ставка

Преотст. на д-к

Юрид. лице

ЗКПО

ЗСч и счет. стандарти

(приходи минус разходи)

ЗКПО

Чл. 92 ЗКПО, прил. 2

10 %

60 % на база чл.189б ЗКПО

ЕТ, регистриран ЗП

Чл. 26 от ЗДДФЛ

ЗСч и счет. стандарти (приходи минус разходи)

ЗКПО

Чл. 50 ЗДДФЛ, прил. 2

15 %

60 %, на база чл.48, ал.6 ЗДДФЛ

ФЛ, регистриран ЗП, регистриран по ЗДДС

Чл. 26 във връзка с чл.29а от ЗДДФЛ

ЗСч и счет. стандарти (приходи минус разходи)

ЗКПО

Чл. 50 ЗДДФЛ, прил. 2

15 %

няма

ФЛ, регистриран ЗП, нерегистриран по ЗДДС, подал деклара-ция за облагане по чл.26

Чл. 26 във връзка с чл.29а от ЗДДФЛ

 

ЗСч и счет. стандарти (приходи минус разходи)

ЗКПО

Чл. 50 ЗДДФЛ, прил. 2

15 %

няма

ФЛ, регистриран ЗП, нерегистриран по ЗДДС, неподал декларация за облагане по чл.26

Чл. 29, т.1 от ЗДДФЛ

Приходи минус 60 % разходи

няма

Чл. 50 ЗДДФЛ, прил. 3, табл. 1

10 %

няма

ФЛ, нерегистриран ЗП

Чл. 29, т.2, буква „а”

Приходи минус 40 % разходи

няма

Чл. 50 ЗДДФЛ, прил. 3, табл. 2

10 %

няма

 
Имайте предвид, че субсидите, които получават земеделските производители се отчитат като приходи по следния начин:
-          на база счетоводните стандарти, за тези които прилагат ЗСч
-          на база паричен поток (годината на получаването им) за тези, които не прилагат ЗСч, а се облагат по чл.29а – приходи минус процент признати разходи.
 
В становище на НАП № 20-00-328  от 22.12.2011 г. , че посочено, че доходът от субсидии не участва в изравняването на годишните осигуровки за лицата, които са задължени за изравняват осигуровки.
 
                     Условия за преотстъпване на данъка по чл.189б от ЗКПО   
 
Вид доход
Данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.
Условия на чл.167
Към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице няма:
1. подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, и
2. задължения за санкции по влезли в сила наказателни постановления, свързани с нарушаване на нормативните актове относно публичните задължения, и
3. лихви, свързани с невнасянето в срок на задълженията по т. 1 и 2.
Условие 1
Преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Условие 2
Активите по т. 1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица.
Условие 3
Дейността по ал. 1 трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване; това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации.
Условие 4
Преотстъпеният данък не трябва да превишава 50 на сто от стойността на активите по т. 1.
Условие 5
Активите по т. 1 не заместват съществуващи активи.
Условие 6
За активите по т. 1 земеделският производител не е получател (бенефициент) по някоя от следните помощи:
а) помощ по смисъла на чл. 107, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
б) минимална помощ по смисъла на Регламент (ЕО) № 1535/2007 на Комисията от 20 декември 2007 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност към помощите de minimis в сектора на производството на селскостопански продукти (OB, L 337/35 от 21 декември 2007 г.);
в) финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони;
г) всяка друга публична финансова помощ от националния бюджет и/или от бюджета на Европейския съюз.
Указание на НАП Изх. № 91-00-242 от 24.11.2011
 
В указанието  са дадени подробни обясняния във връзка с изискванията към всяко едно условие.
Пример за изчисляване на преотстъпения данък, ако лицето извършва два вида дейност – с преотстъпване и без преотстъпване на данъка:
 

Вид дейност

СФР

Увеличения на СФР

Намаления на СФР

ДФР

Дължим КД

Преотстъпен КД

1. От зем..д-ст

100 000

20 000

3 000

117 000

х

х

2. От друга д-ст

(60 000)

10 000

7 000

(57 000)

х

х

3. Общо

40 000

30 000

10 000

60 000

6 000

3 600

 

Вид дейност

СФР

Увеличения на СФР

Намаления на СФР

ДФР

Дължим КД

Преотстъпен КД

1. От зем..д-ст

(60 000)

10 000

7 000

(57 000)

х

х

2. От друга д-ст

100 000

20 000

3 000

117 000

х

х

3. Общо

40 000

30 000

10 000

60 000

6 000

х

 


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free