Постановление № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, в сила от 01.07.2012 г.
Обн. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2012г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ:
Член единствен.
(1) Определя годишния размер на законната лихва за просрочени задължения, както следва:
1. за задължения в левове – основният лихвен процент на Българската народна банка, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента;
2. за задължения в евро – лихвеният процент, прилаган от Европейската централна банка по основните операции по рефинансиране, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента;
3. за задължения в други валути – едномесечният Либор за съответния вид валута, в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процента; за валути, за които не се котира Либор, се прилага лихвеният процент по т. 2.
(2) Дневният размер на законната лихва за просрочени задължения е равен на 1/360 част от годишния размер, определен в ал. 1.
(3) Лихвените проценти по ал. 1, в сила от 1 януари на текущата година, са приложими за първото полугодие на съответната година, а лихвените проценти, в сила от 1 юли, са приложими за второто полугодие.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 72 на Министерския съвет от 1994 г. за определяне на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута (обн., ДВ, бр. 33 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 74 от 1995 г. и бр. 15 от 2000 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.
 
Бележка: Имайте предвид и обнародваното в ДВ бр.51 от 06,07,2012 г.: Българска народна банка на основание чл.35 от Закона за БНБ обявява въз основа на приетата от УС на БНБ с решение № 149 от 16.12.2004 методика основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 0,16 на сто считано от 01 юли 2012 г.
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free