Коментар на промените на ЗДДФЛ в ДВ бр.94/30.11.12 г.
 
В сила от
Промените на ЗДДФЛ влизат в сила от 01.01.2013 г.
Облагане на лихви по депозитни сметки
Чл. 38, ал.13 С окончателен данък се облага брутната сума на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по депозитни сметки в търговски банки.
Чл. 13. Не са облагаеми: т.8. доходите от лихви по банкови сметки, с изключение на лихвите по депозитни сметки, в търговски банки и клонове на чуждестранни банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Чл. 11., ал.5 При авансово изплащане на дохода по чл. 38, ал. 13 същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му прекратяване.
Чл. 35, т.3 Облагаемият доход е брутната сума на облагаемите доходи, придобити през данъчната година от лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13.
Чл. 46. Ставката на данъка е 10 на сто за доходите по чл. 37 и чл. 38, ал. 5, 8, 10, 11, 12 и 13 .
Чл. 50, ал.1, т.3 Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за: придобитите през годината от източник в чужбина доходи от: а) дивиденти; б) ликвидационни дялове; в) доходи по чл. 38, ал. 5, т. 2, ал. 8 и ал. 13;
Чл. 65, ал.9 Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 13 се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода.
§ 1 от ДР, т. 58. "Депозитни сметки" са банкови сметки за съхранение на пари за определен срок срещу възнаграждение (лихва).
Чл.13, ал.1, т.22 и §1, т.59 от ДР
Чл.13, ал.1, т.22 Към необлагаемите доходи се добавят предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд „Култура", както и предоставените държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията.
§ 1, т.59 от ДР - дадено е определение за "Държавна парична награда за особени заслуги към българската държава и нацията".
Чл. 33, ал.6, т.10 и § 1, т.57 от ДР
Чл.33, ал.6, т.10 Цената на придобиване по ал. 1, 2 и 4 е: данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър - в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице - собственик.
§ 1, т.57 от ДР - Данъчна стойност за целите на чл. 33, ал. 6, т. 10 е тази по смисъла на чл. 53, ал. 4 от ЗКПО (данъчната амортизируема стойност на актива, намалена с начислената данъчна амортизация за него).
Чл.40
Чл.40 се изменя така:
Ал.1 В случаите по чл. 39, ал. 1 от данъка върху общата годишна данъчна основа или от данъка върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се приспада дължимият и внесен патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси към датата на подаване на декларацията за отпадане на основанията за облагане с патентен данък.
Ал.2 Размерът на патентния данък по ал. 1 се удостоверява с документ, издаден от компетентната община.
Чл.42
Чл.42, ал.8 Алинея 6 (Когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка по ал. 4, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания) не се прилага за частични плащания за съответния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец е изплатен до 25-о число на следващия месец.
Чл.45
 
Създава се нова ал.8 - Служебните бележки по ал. 4 (доходи от свободни професии, др. по чл.29 и наеми по чл.31) и 7 (други доходи по чл.35) се издават при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването им - в срок до 15 април на следващата година.
Чл.48, ал.5
Тази ал.5 отпада, ето какъв е бил текстът, в сила до 31.12.2012 г. - Надвнесеният за данъчната година данък по чл. 14, ал. 2 може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски за този данък, дължим от едноличния търговец или от физическото лице в случаите по чл. 29а. За неправомерно приспаднат данък се дължат лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл.55, чл.56, чл.57
Чл. 55 се изменя така:
Ал.1 Предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.
Ал.2 Когато платецът на дохода не е предприятие или самоосигуряващо се лице, декларацията по ал. 1 се подава от лицето, придобило дохода.
Ал.3 В декларацията по ал. 1 не се посочва удържаният данък за доходи от трудови правоотношения, за който се подава информация по реда на чл. 73, ал. 6.
Чл. 56 - Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци.
Чл. 57 Декларацията по чл. 55, ал. 1 се подава в ТД на НАП, в която подлежат на внасяне дължимите данъци.
Чл.65 и чл.67
Промените в чл.65 са свързани със сроковете за внасяне на данъци,удържани от платеца на дохода:
Ал.1 Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 37, ал. 1, т. 1-9 и чл. 38, ал. 10 и 12 се удържа и внася от предприятието или от самоосигуряващото се лице-платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от предприятието или изплащането на дохода от самоосигуряващото се лице.
Ал.2 Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 2 се удържа и внася от предприятието-платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е взето решението за разпределяне на дивидент.
Ал.3 Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 3 се удържа и внася от предприятието-платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което са начислени сумите.
Ал.4 Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 4 се удържа и внася от предприятието-платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.
Ал.7 Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 8 и 11 се удържа и внася от застрахователното/ осигурителното дружество, когато то е местно лице, съответно от кооперацията, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което доходът е придобит от физическото лице.
Ал.9 Отнася се за данъчка върху лихвите, който банките удържат, цитиран е текстът по-горе.
Ал.10 Данъкът по чл.46 за доходите по чл.8, ал.11 се удържа и внася от платеца на дохода в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дохода от местното юридическо лице, от едноличния търговец, от мястото на стопанска дейност или о пределената база в страната.
Ал.11 Данъкът, който работодателят е задължен да удържа по чл. 42, се внася до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6. Работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка по чл. 49, ал. 5 в срок до 25 февруари на следващата година.
Ал.12 Данъкът, който предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, са задължени да удържат по чл. 43, ал. 4 (отнася се за доходи по чл.29) и чл. 44, ал. 4 (отнася се за доходиот наеми), се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, като за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък!!!
Промените в чл.67 са аналогични - те се отнасят за срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода:
Ал.1 Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.
Ал.2 Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.
Ал.3 Данъкът по чл. 46, определен към момента на замяната по чл. 38, ал. 5, се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието, през което е извършена последваща продажба или замяна на акциите и дяловете в приемащото/новоучреденото дружество, включително при последваща замяна на акциите или дяловете във връзка с преобразуване на търговски дружества.
Чл.73
Чл. 73 Ето променените алинеи в този член:
Ал.1 Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:
1. по чл. 10, ал. 1, т. 3, 4 и 6, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа (отнася се за доходи по чл.29, чл.31, чл.35);
2. по глава шеста, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от ДОПК (отнася се за окончателен данък за доходи от източник в България и чужбина);
3. от прехвърляне на права или имущество, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3 (изключението е за доходи от разпореждане с финансови инструменти);
4. по чл. 13, ал. 1, т. 3, 7, 8, 9, 20, 21 и 24, в случаите, когато годишният размер на съответния доход, изплатен на физическо лице, превишава 5000 лв. (доходи от разпореждане с финансови инструменти; доходи от допълнително осигуряване;доходи от лихви по влогове; доходи от облигации; парични и предметни печалби от участие в хазартни игри;парични и предметни печалби от игри, при които печалбата се определя на случаен принцип; доходи от рента, аренда на земеделски земи)
Ал.2 При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката по ал. 1 се изготвя от правоприемника.
Ал.3 Доходите по чл. 38, ал. 1, т. 2 се включват в справката по ал. 1 за данъчната година, през която е взето решението за разпределяне на дивидента, за данъчната година на начисляване на сумите-в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на ликвидационния дял. В случаите на продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 доходите се включват в справката по ал. 1 за данъчната година на прехвърлянето.
Ал.5 Когато лицата по ал. 1 са изплатили през данъчната година доходи на повече от 5 физически лица, справката по ал. 1 се предоставя само на електронен носител във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП.
§ 58 от ПЗР
§ 58. Доходите от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, включително извършващите дейност като еднолични търговци, за производство на непреработена растителна и животинска продукция, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност, изплатени през 2012 г. под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, от Европейския фонд за развитие на селските райони и от държавния бюджет, не се включват в облагаемия доход по чл. 26 и 29 от ЗДДФЛ и не подлежат на облагане с данък, когато са за 2009 г. или за предходни години. Тези доходи се декларират в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2012 г.
§ 59 от ПЗР
§ 59. Внесеният през четвъртото тримесечие на 2012 г. окончателен данък за начислени/изплатени доходи на чуждестранни лица по глава шеста от ЗДДФЛ се декларира в действащите към 31.12.2012 г. срокове и ред на раздел II от глава единадесета на ЗДДФЛ, т.е. по правилата на чл.от 55 до 58 в сила до 31.12.2012 г.
§ 60 от ПЗР
§ 60. По реда на раздел II от глава единадесета на ЗДДФЛ се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31.12.2012 г., подлежащи на внасяне след 01.01.2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31.12.2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31.12.2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ е 31 юли 2013 г.

 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free