Коментар на някои от основните промени в ЗКПО за 2014 и 2015 г.

 

ДВ

Промените на закона са публикувани в ДВ бр. 105/19.12.2014 г., както и в брой 107/24.12.2014 г. Повечето от промените влизат в сила от 01.01.2014 г. и от 01.01.2015 г.

Чл.182 в сила от 01.01. 2014 г.

Този член е за ДЗЛ, които не могат да ползват данъчни облекчения.

В него е създадена нова т.4.

В ал. 2 кое предприятие не може да ползва облекчение, представляващо минимална помощ също има промени, в т.2 и 3 са редакционни, в т.6 текстът след промяната изглежда така: „инвестирането в товарни автомобили, когато те се предоставят на ДЗЛ, осъществвяващо автомобилни превози на товари за чужда сметка или срещу възнаграждение”.

Чл.188

 

Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ – множество промени. В сила от 01.01. 2014 г.

Чл.189

Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие – множество промени.

В сила от 01.01. 2014 г.

Чл.189б,      т. 74 от ДР,   Чл.172, ал.3

 

В сила от 01.01. 2014 г.

Чл. 189б Ал.2, чийто текст е „Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно селдните условия”: следват уловията в точките от 1 до 6 стари.

т.6, буква „б” – промяна свързана с регламентите на ЕС.

т.7 – нова – ДЗЛ, представляващо голямо предприятие, е подало в ТД на НАП по регистрацията си формуляр за кандидатстване за помощ по образец, предложен от министъра на земеделието и храните и утвърден от министъра на финансите, най-късно преди започване на инвестирането на данъка, който ще бъде преотстъпен.

Т.74 от ДР – Големи предприятия са предприятията, които не изпълняват критериите, определени в препоръката на Комисията от 06.05.2003 г. относно определението на микро, малки и средни предприятия.

Чл. 172, ал.3 Правото на преотстъпване по реда на тази глава се преустановява и в случаите, в които данъчно задължено лице, за което е налице изискване за подаване на формуляр за кандидатстване, не го подаде в срок или не изпълнява изискванията, посочени във формуляра за кандидатстване.

§ 14 от ПЗР

В сила от 01.01. 2014 г.

§ 14. След 31 декември 2013 г. данъчните облекчения по реда на глава двадесет и втора, раздел IV могат да се ползват до 31 декември 2020 г. Данъчното облекчение по чл. 184, представляващо държавна помощ за регионално развитие, може да се ползва, когато изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди 1 януари 2021 г.

§ 17 от ПЗР

 

§ 17. Данъчното облекчение по чл. 189б се прилага след постановяване на положително решение от Европейската комисия за съвместимост с правилата в областта на държавните помощи. При условие че Европейската комисия постанови положително решение до 31 март 2015 г., данъчното облекчение може да се приложи за 2014 г. Преотстъпване на авансови вноски за корпоративен данък на земеделските производители не се допуска до датата на положителното решение на ЕК. В сила от 01.01. 2014 г.

§ 40 от ПЗР

 

§ 40. Данъчно задължените лица, които не отговарят на условията за прилагане на чл. 184 във връзка с чл. 188 от ЗКПО и които през 2014 г. са приложили чл. 91 във връзка с досегашния чл. 188 от ЗКПО, за преотстъпените през 2014 г. авансови вноски не дължат лихви по реда на чл. 9 и 89 от Закона за корпоративното подоходно облагане. В сила от 01.01. 2014 г.

§ 41 от ПЗР

§ 41. При условие че до 31 март 2015 г. Европейската комисия постанови положително решение за данъчното облекчение, представляващо държавна помощ, формулярът за кандидатстване за помощ по чл. 189 от ЗКПО се подава заедно с годишната данъчна декларация за 2014 г., в случай че изпълнението на съответната първоначална инвестиция е започнало след 31 декември 2013 г., но преди постановяване на положителното решение. В сила от 01.01. 2014 г.

Чл.195, чл. 200, 200а и 201

Множество промени за данък, удържан при доходи на чуждестранни лица, свързани с дохода от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения.

Глава 13а

Нова глава, свързана с данък върху допълнителнитете разходи на народните представители.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free