1. Бр. 1 /03.01.2012 г.
- Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2011 г.
- Сметка за изплатени суми и Служебна бележка
- Декларация за данъка върху хазартната дейност
- ГДД по чл.92 от ЗКПО – образец 1010 и 1010а
- Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
- ГДД по чл.50, образец 2001 и 2001а
2 Бр.2/ 07.01.2011 г.
- Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната  Здравноосигу-рителна каса и Българския лекарски съюз за 2012 г.
- Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигури-телна каса и Българския зъболекарски съюз за 2012 г.
3. Бр.3 / 10.01.2012 г.
- Служебна бележка по чл.45, ал.1 и ал.2, т.4 от ЗДДФЛ
- Служебна бележка по чл.45, ал.2, т.1,2 и 3 от ЗДДФЛ
- Заповеди № РД-07-449/14,12,2011 г. на НСИ и ЗЦУ-1275/14,12,2011 г. на НАП за утвърждаване на годишен отчет за дейността за 2011 г.
4, Бр. 4/13,01,2012 г.
- Заповеди № РД-07-449/14,12,2011 г. на НСИ и ЗЦУ-1275/14,12,2011 г. на НАП за утвърждаване на годишен отчет за дейността за 2011 г. (продължение)
5. Бр. 5/ 17.01.2012 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 - Заповеди № РД-07-449/14,12,2011 г. на НСИ и ЗЦУ-1275/14,12,2011 г. на НАП за утвърждаване на годишен отчет за дейността за 2011 г. (продължение)
6. Бр. 6/ 20.01.2012 г.
- Наредба за изменение Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността
7. Бр. 7/ 24.01.2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда
- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free