Преглед на държавен вестник за м. декември 2012 г.
1. БР. 95 /04.12.2012 г.
- Постановление № 301 от 26 ноември 2012 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет oт 2002 г.
2. БР. 97/ 07.12.2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
- Закон за изменение и допълнение на Закона за фуражите
3. БР. 98/11.12.2012 г.
- Наредба № 3 от 30 ноември 2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
- Наредба № РД-02-20-25 от 3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
- Общи задължителни игрални условия и правила за организиране на хазартни игри с игрални автомати
4. БР. 99/ 14.12.2012 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър
- Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози
- Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г.
5. БР. 101/ 18.12.2012 г.
- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
6. БР. 102/ 21.12.2012 г.
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
7. БР. 103/ 28.12.2012 г.
- Закон за изменение на Закона за автомобилните превози
- Закон за изменение и допълнение на Закона за семейни помощи за деца
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
 
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free