Преглед на държавен вестник за м. януари 2013 г.

1. Бр. 1 /05.01.2013 г.
- ГДД по чл.50 за 2012 г., образец 2001 и 2001а и приложенията към тях
- Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. - таблица 1 и 2
- Справка по чрл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО
- Декларации за данъка върху хазартната дейност
- Декларация за данъка за опериране на кораби
- ГДД по чл.92 от ЗКПО за 2012 г. – образец 1010 и 1010а и приложения 1, 2, 3
- Декларация по чл.88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски
- Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък
2 Бр.2/ 08.01.2013 г.
- Постановление № 352 от 27 декември 2012 г. за приемане на Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти
- Постановление № 353 от 27 декември 2012 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване
3. Бр.3, 4 и 5
- Заповед № РД-07-444 от 14 декември 2012 г. на НСИ и заповед № ЗЦУ-1357 от 14 декември 2012 г.на НАП за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и ут­върждаване образци на съответните формуляри
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free