Преглед на държавен вестник за м.февруари 2013 г.
 
1. Бр. 13/ 08.02.2013 г.
- Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ
- Сметка за изплатени суми и служебна бележка към нея
- Служебни бележки по чл.45 от ЗДДФЛ – 3 вида
2.Бр. 19/ 26.02.2013 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
3. Бр. 20/ 28.02.2013 г.
- Кодекс за социалното осигуряване
- Закон за здравното осигуряване
- Закон за изм. и доп. на Търговския закон
- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗДДС
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free