Преглед на държавен вестник за м. октомври 2013 г.

1. Бр. 87 /04.11.2013 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

2 Бр.91/ 18.10.2013 г.

- Закон за допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закон за счетоводството

3. Бр.92 / 22.10.2013 г.

- Постановление № 235 от 15 октомври 2013 г. за приемане на Наредба за третиране на биоотпадъците

- Постановление № 237 от 17 октомври 2013 г. за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите, приета с Постановление № 184 на Министерския съвет от 2004 г.

4, Бр. 93/25.10.2013 г.

- Решение за налагане на мораториум върху придобиването на право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1 януари 2020 г.

- Решение № 5079 от 10 април 2013 г. по административно дело № 9787 от 2012 г.

- Заповед на МФ № ЗМФ-1057 от 29.08.2013 г. за утвърждаване на образец за удостоверение по чл.58 от ЗДДФЛ

- Заповед на МФ № ЗМФ-1094э от 10.09.2013 г. за утвърждаване на образец на удостоверение по чл.20 ал.4 от ЗКПО

- Заповед на МФ № ЗМФ-1563 от 26.09.2013 г. за утвърждаване на образец на справка по чл.73 от ЗДДФЛ

5. Бр. 94/29.10.2013 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2008 г. за изиск­ванията за търговия с яйца за консумация


- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти


- Решение № 8660 от 17 юни 2013 г. по административно дело № 10332 от 2012 г., което обявява за нищожна разпоредбата на чл.3, ал.1 на НООСЛБГРЧМЛ
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free