Преглед на държавен вестник за м. ноември 2013 г.
1. Бр. 97 /08.11.2013 г.
- Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната - от 01.01.2014 г. 340 лв.
- Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност
2 Бр.98/ 12.11.2013 г.
- Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, вкл. КСО и ЗДДС
3. Бр.99 /15.11.2013 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
4, Бр. 100/19.11.2013 г.
- Закон за допълнение на Закона за счетоводството
- Закон за изменение и допълнение на ЗДДФЛ
- Закон за изменение и допълнение на ЗКПО
- Решение № 697 от 14 ноември 2013 г. за разместване на почивни дни през 2014 г.
- Решение № 698 от 14 ноември 2013 г. за изменение и допълнение на Решение № 945 на Министерския съвет от 2012 г. за разместване на почивни дни през 2013 г.
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
5. Бр. 101/22.11.2013 г.
- Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ
- Закон за изменение и допълнение на ЗАДС
- Закон за изменение и допълнение на ЗДДС
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free