Преглед на държавен вестник за м. декември 2013 г.

1. БР. 104 /03.12.2013 г.
- Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, в който има промени на ДОПК, във връзка с промяната на ЗДДС - част втора на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“, и т. 7, които влизат в сила от 1 януари 2014 г.
- Закон за допълнение на Кодекса на труда
2. БР. 106/ 10.12.2013 г.
- Закон за бюджета на ДОО за 2013 г.
- Закон за бюджета на НЗОК за 2014 г.
3. БР. 107/ 13.12.2013 г.
- Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник
4. БР. 108/ 17.12.2013 г.
- Решение № 775 от 12 декември 2013 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2014 г.
5. БР. 109/ 20.12.2013 г.
- Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в който са променени много закони, между които са ЗДДФЛ, ЗКПО, КСО, ЗАДС.
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
6. БР. 110/ 21.12.2013 г.
- Постановление № 297 от 19 декември 2013 г. за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г.
- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители
7. БР.111/ 27.12.2013 г.
- Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване
- Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free