Преглед на държавен вестник за м. декември 2014 г.

 

 1. БР. 100/ 05.12.2014 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

- Заповед на НАП № ЗЦУ-1501/17.11.2014 г. Образец на Справка по чл.73а, ал.5 от ЗДДФЛ

 

2. БР. 104/ 16.12.2014 г.

- Заповед на НСИ № РД-07-395/02.12.2014 г. Класификация на продуктите по икономическа дейност «КПИД-2015»

 

3. Бр. 105/19.12.2014 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, в който са направени промени и на ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗАДС, ЗМДТ

- Постановление № 419 от 17 декември 2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната – 360 лв. от 01.01.2015 г. и 380 лв. от 01.07.2015 г.

- Образец на декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл.201, ал.1 от ЗКПО

- Образец на декларация по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на |физически лица

- Образец на Сметка за изплатени суми по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ

- Образци на Служебни бележки


4. Бр. 106/23.12.2014 г.

- Постановление № 426 от 18 декември 2014 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени парични задължения - Определя годишния размер на законната лихва за просрочени парични задължения в размер на основния лихвен процент на Българската народна банка в сила от 1 януари, съответно от 1 юли, на текущата година плюс 10 процентни пункта.

 

5 . Бр. 107/24.12.2014 г.

- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.

- Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г.

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free