Преглед на държавен вестник за м. март 2015 г.

 

1. БР. 18/ 10.03.2015 г.

- Постановление № 44 от 5 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. 38

- Постановление № 45 от 5 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

- Инструкция за отменяне на Инструкция № 1 от 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

Неофициален раздел

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ЗАПОВЕД № ЗМФ-124 от 13 февруари 2015 г. На основание чл. 183, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане нареждам: 1. Утвърждавам списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2014 г. 2. Заповедта да се публикува и на интернет страницата на Министерството на финансите. 3. Контролът върху изпълнението на заповедта се възлага на директора на дирекция „Данъчна политика“.

 

 

2. БР. 19/ 13.03.2014 г.

- Постановление № 50 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г

- Постановление № 51 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г.

 

3. БР. 20/ 17.03.2014 г.

- Постановление № 52 от 9 март 2015 г. за изменение на Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета с Постановление № 32 на Министерския съвет от 2002 г.

 

 

4. БР. 22/ 24.03.2014 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър

- Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free