Преглед на държавен вестник за м.януари 2016 г.

1. Брой  2 /08,01.2016 г.

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-17 от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ 

2. Брой  3 /12,01.2016 г.

-Постановление № 394 от 30 декември 2015 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, приети с Постановление № 46 на Министерския съвет от 2005 г.

4. Брой  3 /15,01.2016 г.

Неофициален раздел

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ НА ПРИХОДИТЕ

Заповед №ЗЦУ-1580 от 23 декември 2015

№РД-05-963 от 23 декември 2015г

Съвместна заповед ,която определя реда, начина и сроковете за подаване на годишен отчет за дейността на задължените лица и утвърждаване образци на съответните формуляри

 

3. Брой  5 /19,01.2016 г.

-Постановление № 5 от 14 януари 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с Постановление № 233 на Министерския съвет от 2015 г.

- Неофициален раздел

Съвместна заповед на НСИ и НАП- продължение

 

4. Брой  6 /22,01.2016 г.

- Неофициален раздел

Съвместна заповед на НСИ и НАП- продължение

 

5. Брой  7 /26,01.2016 г.

- Неофициален раздел

Съвместна заповед на НСИ и НАП- продължение

 

6. Брой  8 /29,01.2016

-Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ

-Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане

-Закон за изменение на Кодекса на труда

-Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност   

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free