Преглед на държавен вестник за м. септември 2016 г.

 

1. БР. 70 /09.09.2016 г.

Правилник за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - Създава се глава седемнадесета „а“ „ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ ПО ЧЛ. 176В ОТ ЗАКОНА ПРИ ДОСТАВКИ НА ТЕЧНИ ГОРИВА“ с чл. 111б – 111з:

- Постановление № 226 от 1 септември 2016 г. за отменяне на Правилника за прилагане на Закона за митниците, приет с Постановление № 270 на Министерския съвет от 1998 г.

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

 

2. БР. 74/ 20.09.2016 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 

3. БР. 75/ 27.09.2016 г.

- Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

- Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма

- Наредба № Н-7 от 19 септември 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

 

 

 

Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free