Преглед на държавен вестник за м. декември 2016 г.


1. Бр. 97 /06.12.2016 г.

-  Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове – и други данъчни закони

- Неофициален раздел – БНБ обявява основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 0,00 на сто, считано от 01.12.2016 г.

 

2. Бр. 98 /09.12.2016 г.

- Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г.

- Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г.

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 г.

 

3. Бр. 102/23.12.2016 г. – неофициален раздел

- Справка за окончателния размер на осигурителния доход към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ

- Декларация по чл. 29а, ал.4 от ЗДДФЛ за упражняване правото на избор на облагане от ФЛ, които са регистрирани като земеделски стопани

- ГДД по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, образец 1010

- ГДД по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък, образец 1010а

- Декларация по чл.239, ал. 1 и 2 от ЗКПО

- ГДД по чл. 219 от ЗКПО

- Декларация по чл.246 от ЗКПО

- ГДД по чл. 252 от ЗКПО

- ГДД по чл. 259, ал.2 от ЗКПО

- Данъчна декларация по чл.14 ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти

- ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, образец 2001 и приложения 2,3,4,5,6 и 7.

 

4. Бр. 103/27.12.2016 г.

-          Постановление № 372 от 22 декември 2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната – 460 лв. считано от 01.01.2017 г.

-          ЗМФ 1303/21.12.2016 г. на МФ за утвърждаване на списък на държавите/териториите, които са юрисдикции с преферинциален данъчен режим – неофициален размер

-          Приложение  № 10 ползване на данъчни облекчения към ГДД по чл. 50 – неофициален раздел

 

5. Бр. 105/30.12.2016 г.

        -  Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда

        - Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

        - Закон за изменение и допълнение на Търговския закон

        - Наредба № 22 от 21 декември 2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн

      


Copyright 2018 . Страницата е изработена от Георги Атанасов  GDPR инфо
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free